آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1395-11-18
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1395-12-02
تاریخ شروع همایش
1395-12-11 08:00
تاریخ پایان همایش
1395-12-11 18:00

برگزار کنندگاندانشکده اقتصاد دانشگاه تهران