ردیف کد مقاله عنوان مقاله نتیجه نهایی مقاله
1 1180 بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات مؤدیان پذیرش - ارائه شفاهی
2 1199 بررسی اثر سیاست‌های مالیاتی بر فعالیت‌های کارآفرینانه: مطالعه موردی کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآور محور پذیرش - ارائه شفاهی
3 1209 ارزیابی تاثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 بر سرمایه‌گذاری و ورود شرکت‌ها به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته کشور پذیرش - ارائه شفاهی
4 1213 بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از دفاتر نمایندگی
و شعب شرکت‌های خارجی در ایران
پذیرش - ارائه شفاهی
5 1224 سیاست‌گذاری اخلاقی در نظام مالیاتی اسلام پذیرش - ارائه شفاهی
6 1227 مقایسه درجه تصاعد و عدالت مالیاتی خمس ارباح مکاسب با مالیات بر درآمد در ایران (91- 1378) پذیرش - ارائه شفاهی
7 1233

اثر شوک های مالی و پولی بر عملکرد سیستم مالیاتی ایران در راستای تعیین نرخ های بهینه مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق و دستمزد

(رویکرد تعادل عمومی با استفاده از الگوریتم ژنتیک)

پذیرش - ارائه شفاهی
8 1236 درس های از اصلاحات مالیاتی دهه 1990 در ایران با تاکید بر مالیات بر مجموع درآمد پذیرش - ارائه شفاهی
9 1029 تحلیل اثرات سیاست‌های مالی و مالیاتی کارآمد بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران: با تأکید بر مالیات بر درآمد شرکت‌ها و بی‌انضباطی مالی دولت پذیرش - ارائه ذخیره
10 1143 بررسی حقوقی تاثیر مالیات بر سرمایه گذاری خارجی پذیرش - ارائه ذخیره
11 1228 نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران
 ( با تاکید بر تثبیت اقتصاد کلان، انعطاف پذیری،شفافیت و پاسخگویی)
پذیرش - ارائه ذخیره
12 1026 چالشهـای مالیاتستـانی از معاملات فرامـرزی الکترونیکی و شناسـایی وضعیت «مقـر دائمی» پذیرش - پوستر
13 1126 ارزیابی و بررسی ماهیت اشخاص فاقد اعتبار (شرکت های صوری ،کاغذی) و راهکارهای شناسایی ، پیشگیری و مقابله با آنها پذیرش - پوستر
14 1137 بررسی ضمانت اجراهای کیفری قانون مالیات های مستقیم
و میزان اثربخشی آنها
پذیرش - پوستر
15 1138 تعیین و رتبه بندی راهبردهای کاهش فرار مالیاتی
 با بهره گیری از روش دلفی، AHP و SAW  فازی
پذیرش - پوستر
16 1152 سیاست جنایی تقنینی درمدیریت نظام مالیاتی ایران(اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم 31/4/1394 ) پذیرش - پوستر
17 1187 نقش میانجی عوامل فردی در ارتباط بین عوامل موثر بر افزایش تمایل به خود اظهاری مالیات اشخاص حقیقی پذیرش - پوستر
18 1220 بررسی اثر مالیات بر تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پذیرش - پوستر
19 1232 بررسی مبانی فقهی– حقوقی جرم انگاری فرار مالیاتی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
20 1011 به کارگیری مدیریت شبکه ای در اجرای « نظام طرح جامع مالیاتی» پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
21 1012 فرسودگی شغلی: چالشی در نظام مالیاتی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
22 1016 مطالعه آثار مالیات و ترکیب آن بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل  ARDL پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
23 1018 تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه‌ی بین اجتناب از مالیات و شفافیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
24 1021 بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) از سوی سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای لازم پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
25 1024 ارائه مدل شایستگی های مدیریت منابع انسانی برای ممیزان کل مالیاتی(مورد مطالعه: امور مالیاتی شهر و استان تهران) پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
26 1025 تعمیـم مفهوم «مقــر دائمی» به شرکتهـای فـرعی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
27 1028 کشف مالیات دهندگان پرریسک با استفاده از تکنیک های داده کاوی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
28 1033 ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیات پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
29 1034 تأثیر سیاست مالی بر تولید و تورم در ایران پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
30 1044 تمکین مشتریان حقیقی و حقوقی مالیاتی با تاکید بر متغیرهای قومیتی
 و فرهنگ محلی  (مطالعه ای در استانهای غرب کشور )
پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
31 1050 ارتباط اجتناب مالیاتی و بازدهی سرمایه گذاری در ساختار های مختلف مالکیت پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
32 1076 یک‌پارچه‌سازی نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسلامی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
33 1077 اثر درآمدهای نفتی بر نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده دراقتصاد ایران پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
34 1087 شبیه سازی مدل پرداخت آنلاین مالیات با رویکرد پویا شناسی سیستمی
 (مطالعه موردی : استان قزوین)
پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
35 1092 تعیین بهترین روش وضع مالیات بر مصرف در ایران:
رویکردی بر فرآیند تحلیل شبکه‌ای
پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
36 1099 بررسی اثر درآمدهای مالیاتی بر نابرابری درآمدی در ایران طی (دوره 1392-1348) با استفاده از روش ARDL پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
37 1102 بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه شرکت پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
38 1105 بررسی تاثیر بکارگیری استاندارد شماره 12 گزارشگری مالی بین المللی، استاندارد مالیات بر درآمد؛ بر افزایش کارایی نظام مالیاتی در ایران پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
39 1107 تنوع هیئت مدیره، ساختار مالکیت و اجتناب از پرداخت مالیات پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
40 1111 بررسی سطح ابعاد هوش سازمانی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
41 1115 بررسی تأثیر ترکیب مالیاتی بر رشد اقتصادی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
42 1120 بررسی تطبیقی شاخص پیچیدگی مالیات های مستقیم مبتنی برقوانین مصوب 1366 و اصلاحیه 1380 در نظام مالیاتی کشور پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
43 1128 بررسی رابطه بین تئوری هزینه‌های سیاسی و ساختار سرمایه با مدیریت مالیات پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
44 1133 بررسی رابطه بین مراحل مختلف درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی
 در شـرکت هـای پذیـرفته شـده در بـورس اوراق بـهادار تهران
پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
45 1134 تـحـلـیلـی برکـارکــرد مـاده 272 اصـلاحـیـه قـانـون مــالـیـات هــای مـسـتـقـیـم مـصـوب 1380 و 1394 پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
46 1146 کشف صورت‌های مالی جعلی با استفاده از رویکرد داده‌کاوی ترکیبی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
47 1154 بررسی مشکلات و چالشهای نظام دادرسی مالیاتی ایران پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
48 1159 تبیین وضع مالیات بر انتقال سهامِ بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت (تلقی دولت به عنوان ثالث) پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
49 1163 شبیه سازی تاثیر طرح جامع مالیاتی بر کاهش فرار مالیاتی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
50 1170 بررسی تأثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد مشمول مالیات عملکرد شرکت‌ها پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
51 1176 اثر سرمایه مذهبی بر درآمد مالیاتی در ایران پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
52 1177 واکاوی ظرفیت ساختار مالیاتی در تثبیت نوسانات اقتصادی در ایران؛  مطالعه موردی: مالیات بر شرکت‌ها پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
53 1182 مالیات اسلامی زکات: فقرزدا یا فقیرزدا؟ پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
54 1185 بررسی  فاصله انتظاری بین دیدگاه سازمان امورمالیاتی و دیدگاه مودیان مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
55 1195 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات و وصول مالیات  در اجرای طرح جامع مالیاتی  با استفاده از رویکرد AHP-FUZZY پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
56 1196 بررسی عدم مطابقت مالیات بر ارزش افزوده با مبانی اسلامی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
57 1206 تحلیل اثر اخلاق مالیاتی بر رفتار مؤدیان مالیاتی تحت نظریه چشم انداز پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
58 1214 تدوین سیاست‌های کلان اداره امور نظام مالیاتی ج.ا.ا. بر اساس گفتمان امام و رهبری پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
59 1225 توان سنجی فقه در مهار پیامدهای روند رو به گسترش اجتناب مالیاتی پذیرش - چاپ در مجموعه مقالات
60 1235 نقش نظام مالی در فرآیند توسعه اقتصادی عدم پذیرش
61 1000 شناسایی عوامل موثر بر پدیده ی فرار مالیاتی در ایران(مطالعه موردی:سازمان امورمالیاتی شهر تهران) عدم پذیرش
62 1002 گذری بر دولت الکترونیکی , مزایا و معایب آن عدم پذیرش
63 1003 بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و ویژگی های شغل با ارتقاء اخلاق حرفه ای در بین کارکنان سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی عدم پذیرش
64 1004 بررسی تاثیر معافیت‌های مالیاتی به مناطق آزاد تجاری از گذشته تا کنون عدم پذیرش
65 1007 بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی مستقیم براقتصاد کشورهای میزبان عدم پذیرش
66 1008 بررسی نقش و تاثیر مالیات بر شاکله های اقتصاد مقاومتی عدم پذیرش
67 1009 عوامل تعیین کننده نرخ واقعی ارز؛ با تأکید بر قیمت نفت برای مقایسه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت عدم پذیرش
68 1013 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی با استفاده از روشهای TOPSISفازی وAHPفازی: مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران عدم پذیرش
69 1015 بررسی مالیات و ساختار سرمایه عدم پذیرش
70 1019 بررسی تاثیر اصلاح نظام مالیاتی و ماده 169 مکرر بر تمکین مالیاتی عدم پذیرش
71 1022 بررسی تاثیر اصلاح نظام مالیاتی و ماده 169 مکرر بر تمکین مالیاتی عدم پذیرش
72 1027 بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی از دست رفته (مخارج مالیاتی) بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش ضرایب تصادفی بیزین عدم پذیرش
73 1030 بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر کارایی وصول مالیات در بین مؤدیان مالیاتی شهر ‏اردبیل عدم پذیرش
74 1032 بررسی تاثیر ریسک و رقابت بر سودآوری بانکها عدم پذیرش
75 1035 بررسی چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با نوع تصمیمات مدیران عدم پذیرش
76 1036 بررسی اثر معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر روی تولید ناخالص داخلی در ایران عدم پذیرش
77 1039 نقش مالیات درتوسعه رفاه و عدالت اجتماعی عدم پذیرش
78 1042 بررسی دلایل اختلاف مالیات اظهاری مودیان با برگ تشخیص های مالیاتی صادره و  تاثیر عوامل موثر بر کاهش این اختلاف عدم پذیرش
79 1045 بررسی مالیات سبز و تاثیر آن بر محیط زیست (مطالعه موردی سوخت) عدم پذیرش
80 1046 اثر کیفیت حکمرانی بر درآمد مالیاتی کشورهای در حال توسعه (رویکرد داده های تابلویی) عدم پذیرش
81 1048 بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در مسئولیت اجتماعی بر اجتناب  مالیاتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران عدم پذیرش
82 1051 اثر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران عدم پذیرش
83 1052 نقش مشوق‌های مالیاتی گردشگری در اقتصاد مقاومتی عدم پذیرش
84 1054 عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (مورد مطالعه: صنف رستوران داران و غذاخوری های شهرستان اردبیل) عدم پذیرش
85 1055 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی موثر بر فرار مالیاتی (مورد مطالعه: شهرستان اردبیل) عدم پذیرش
86 1056 بررسی درجه توفیق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی عدم پذیرش
87 1057 بررسی رابطه مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه کارانه عدم پذیرش
88 1058 بررسی اثر تعدیلی منابع داخلی(مالی، فیزیکی) بر رابطه بین نوع و موعد بازپرداخت بدهی با محافظه کاری حسابداری: مطالعه ای در بازار اوراق بهادار تهران عدم پذیرش
89 1059 رهیافتی به سمت مدیریت کارآمد نظام مالیاتی عدم پذیرش
90 1060 ارزیابی راه کارهای عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش اتکا به درامد های نفتی با رویکرد فازی عدم پذیرش
91 1061 تبیین جایگاه نظام مالیاتی در نهضت اقتصاد مقاومتی عدم پذیرش
92 1063 تاثیر رابطه ای کسب و کار الکترونیک و ظرفیت های مالیاتی عدم پذیرش
93 1064 بررسی مقایسه ای تأثیر فرهنگ ماکیاولیسم بر برنامه ریزی مالیاتی، اجتناب مالیاتی و مسؤلیت های اجتماعی (در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی) عدم پذیرش
94 1066 اقتصادمقاومتی (برنامه ششم و نظام مالیاتی) عدم پذیرش
95 1067 رابطۀ تمکین و پذیرش مالیاتی با تعدیلگری اخلاق مالیاتی عدم پذیرش
96 1068 شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان قم عدم پذیرش
97 1069 بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری: مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی همدان عدم پذیرش
98 1070 بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم الکترونیکی مالیات با استفاده از مدل پذیرش فناوری توسعه یافته(TAM):مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی همدان عدم پذیرش
99 1071 عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر اهواز عدم پذیرش
100 1075 تاثیر نظام مالیاتی بر رفاه اجتماعی عدم پذیرش
101 1078 اثر عوامل جامعه شناختی بر نگرش به فرار مالیاتی عدم پذیرش
102 1079 بررسی موانع و مشکلات مالیات‌ستانی از عملیات پیمانکاری در ایران عدم پذیرش
103 1081 مالیات اسلامی و نظام مالیاتی عدم پذیرش
104 1085 بررسی چالش‌های اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی با رویکرد حسابداری عدم پذیرش
105 1086 تحلیل ارتباط بین اعتماد مالیات دهنده و قدرت مالیات ستان و اثرات آن بر تمکین مالیاتی؛ با استفاده از چارچوب شیب لغزنده عدم پذیرش
106 1088 عوامل موثر بر فرار مالیاتی مودیان مالیاتی (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین) عدم پذیرش
107 1089 نگرشی به رابطه مالیات، بهینه سازی تخصیص منابع و رفاه اجتماعی عدم پذیرش
108 1090 بررسی رابطه میان مالیات‌های غیر مستقیم، درآمد و پس انداز ملی در ایران عدم پذیرش
109 1091 بررسی مقایسه ای نظا م مالیاتی ایران و رفرم های مالیاتی غرب و آمریکا عدم پذیرش
110 1094 ماالیات های اسلامی و نظام مالیاتی عدم پذیرش
111 1095 انگیزه‌های مالیاتی شرکت‌ها از حسابداری محافظه‌کارانه عدم پذیرش
112 1096 نقش و جایگاه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم درتحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عدم پذیرش
113 1097 بررسی اثر جریمه مالیاتی بر تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده (مطالعه موردی: صنف طلا و جواهر (زرگر) کرمان) عدم پذیرش
114 1098 بررسی تاثیر مالیات الکترونیکی در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اشخاص حقوقی عدم پذیرش
115 1103 براورد رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت مالیاتهای مستقیم به تولید ناخالص داخلی با توزیع درامد عدم پذیرش
116 1104 اثرات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در شرایط آزادی اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای عضو گروه OPEC عدم پذیرش
117 1106 نقش مالیات در توسعه رفاه و عدالت اجتماعی عدم پذیرش
118 1108 شناسایی و رتبه‌بندی موانع  وصول مالیات بر درآمد مشاغل دراداره امور مالیاتی شهرستان بروجرد عدم پذیرش
119 1110 تاثیر محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی عدم پذیرش
120 1112 بررسی فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص مالیات و رابطه آن با ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل امور مالیاتی استان کرمان عدم پذیرش
121 1113 بررسی تاثیر ابعاد ساختاری و اجرایی بر مدیریت نظام مالیاتی و ارایه مدلی مطلوب عدم پذیرش
122 1116 مقایسه کیفیت سود بااستفاده از نسبت وجوه نقد عملیاتی به سود عملیاتی در دو صنعت ایران خودرو و سایپا عدم پذیرش
123 1118 آسیب شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط مشی گذاری عدم پذیرش
124 1119 بررسی عوامل موثر بر ریسک وصول مالیات: مطالعه موردی استان مازندران عدم پذیرش
125 1121 تحلیلی برچالش های اجرای استاندارد شماره 3 در بخش عمومی و اندازه گیری درآمدهای مالیاتی عدم پذیرش
126 1124 تحلیل و اولویت بندی چالش های و سیاست های نظام مالیاتی در ایران عدم پذیرش
127 1125 شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای طرح جامع مالیاتی عدم پذیرش
128 1127 تاریخچه مالیات و بررسی آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور عدم پذیرش
129 1129 بررسی نقش دولت ، نظام مالیاتی و مودیان مالیاتی در شکل گیری فرهنگ مالیاتی عدم پذیرش
130 1130 بررسی ‎تأثیر ‎تغییرات درجه باز بودن تجاری بر ‎درآمدهای ‎مالیاتی ‎ایران عدم پذیرش
131 1131 تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رفتار مالیاتی بنگاه های اقتصادی دولتی عدم پذیرش
132 1135 اجتناب مالیاتی  و  یارانه های دولتی عدم پذیرش
133 1136 بررسی مالیات بردرآمد براساس الگوی مالیاتهای اسلامی عدم پذیرش
134 1139 بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات عدم پذیرش
135 1140 شناسایی فرهنگ سازمانی؛ مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران عدم پذیرش
136 1142 تعیین نرخ بهینه مالیات بر مسکن در ایران با استفاده از رهیافت کنترل بهینه پویا عدم پذیرش
137 1145

تاثیر سیاستهای مالیاتی(مالیات بر درآمد و ثروت) و سیاستهای پولی(نقدینگی ،نرخ بهره وارز )

بر روی جرایم اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده ARDL

عدم پذیرش
138 1147 شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم پذیرش
139 1148 شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام صنفی کشور عدم پذیرش
140 1149 سیاستهای مالیاتی حمایت از شرکتهای دانش بنیان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عدم پذیرش
141 1153 رابطه ی میان عدالت سازمانی و سکوت سازمانی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی فارس) عدم پذیرش
142 1155 تأثیر مالیات انرژی بر شدت انرژی: رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب اروپایی (2013-2000) عدم پذیرش
143 1156 تبیین هوشمندی سازمانی کارکنان و دانش مودیان مالیاتی برای دست یابی به تعالی سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی) عدم پذیرش
144 1157 فرضیه مزیت مضاعف در مالیات‌های محیط‌زیستی عدم پذیرش
145 1160 نظام مالیاتی ،رفاه اجتماعی وتخصیص منابع عدم پذیرش
146 1161 بررسی نظری مدل های فرار مالیاتی و مالیات بهینه بر محیط زیست عدم پذیرش
147 1162 برآورد زیانهای ناشی از تاخیر در وصول مالیات عدم پذیرش
148 1164 تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اندازه دولت (مطالعه موردی کشورهای عضوOECD ) عدم پذیرش
149 1165 پیش‌بینی و بررسی تاثیر مالیات تورمی بر سرمایه‌گذاری بخش نفت و گاز ایران با رهیافت شبکه عصبی مصنوعی عدم پذیرش
150 1167 بررسی فرار مالیاتی و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران عدم پذیرش
151 1168 کنترل کیفیت فرایند اخذ مالیاتی و ارائه راهکارهای بهبود مبتنی بر مدل پارتو عدم پذیرش
152 1171 بررسی رابطه  نظام راهبری و اعتماد به نفس کاذب مدیریت با میزان اجتناب از مالیات طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت عدم پذیرش
153 1173 بررسی تأثیر فعالیت‌ها و روابط سیاسی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عدم پذیرش
154 1174 بی ثباتی اقتصادی  و  درآمدهای مالیاتی ایران به کمک روش تحلیل مولفه اساسی عدم پذیرش
155 1175 ارائه مدلی برای چابک سازی سازمان امور مالیاتی شهر تهران عدم پذیرش
156 1178 بررسی اثر مالیات بر خودرو بر انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا عدم پذیرش
157 1179 عوامل موثر بر توزیغ درآمد در اقتصاد ایران عدم پذیرش
158 1181 بررسی تطبیقی مالیاتهای اسلامی با مالیاتهای حکومتی (مطالعه موردی:خمس و زکات) عدم پذیرش
159 1183 تحلیل آماری آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی  1393 عدم پذیرش
160 1184 طراحی سامانه جامع نظارت بر مصرف‌کنندگان خرد با استفاده از نظارت بر گردش پول الکترونیک در کشور عدم پذیرش
161 1186 اندازه گیری فرار مالیاتی با استفاده از اعتبارات بانکی(شرکتهای بزرگ) عدم پذیرش
162 1188 بررسی نقش فرهنگ سرمایه گذاری در شکوفایی اقتصادی عدم پذیرش
163 1189 فساد، فرار مالیاتی و ارزش های اجتماعی عدم پذیرش
164 1191 تاثیر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست های مالی بازار سرمایه ایران عدم پذیرش
165 1193 مالیات بر ارز و مبادلات ارزی عدم پذیرش
166 1197 اثرات مخارج جاری و عمرانی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوران رکود و رونق اقتصادی عدم پذیرش
167 1198 نقش مالیات اسلامی در قوانین اقتصادی اسلام عدم پذیرش
168 1202 تبیین مدل اصلاح شده نظام بهینه مالیاتی راهنمایی برای تدوین سیاست های مالیاتی کشور عدم پذیرش
169 1203 بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی(شرکتهای بزرگ)و شاخصهای اقتصادی عدم پذیرش
170 1204 پیچیدگی مالیاتی و وصول درآمدهای مالیاتی در ایران عدم پذیرش
171 1205 آسیب شناسی حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و اثرات آن بر عدالت اجتماعی در ایران عدم پذیرش
172 1208 عدم شفافیت و اجتناب مالیاتی عدم پذیرش
173 1211 تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی، اهرم مالی، جریان نقدی عملیاتی و نسبت تقسیم سود  بر گردش معاملات سهام  شرکت های بورس اوراق بهادار تهران عدم پذیرش
174 1212 بررسی نقش سیاست مالی بر شکل گیری چرخه  های تجاری سیاسی در ایران عدم پذیرش
175 1215 بررسی تاثیر رفتار مربی‌گری مدیریت بر عملکرد شغلی ممیزان مالیاتی با توجه به نقش رضایت شغلی

عدم پذیرش

176 1216 بررسی تاثیر سیاستهای مالیاتی بر درجه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران عدم پذیرش
177 1217 بررسی نقش مالیات در اقتصاد مقاومتی با رویکرد نگاشت‌شناختی عدم پذیرش
178 1218 اقتصاد مقاومتی(برنامه ششم توسعه ونظام مالیاتی) عدم پذیرش
179 1219 بررسی اثر وضع مالیات ها بر توزیع درآمد خانوار های شهری عدم پذیرش
180 1221 اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها عدم پذیرش
181 1222 نگاه اجمالی به لایحه بودجه 1396، با تحلیل مالیاتها در بودجه ( آیا بودجه صرفا دخل و خرج کشور است یا برشی از برنامه بلند مدت توسعه ) عدم پذیرش
182 1226 بررسی جایگاه سیستم مالیاتی در اقتصاد اسلامی با تاکید بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عدم پذیرش
183 1230 مالیات ستانی و اقتصاد عدم پذیرش
184 1231 اقتصاد مقاومتی،مالیات و موانع و چالشهای موجود عدم پذیرش
185 1001 رتبه بندی اقتصادی کشورها به منظور انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف انصراف
186 1141 اثر مالیات سوخت بر انتشار گاز CO2 (حاصل از بخش حمل و نقل) در کشورهای منتخب OECD انصراف
187 1210 عوامل اقتصادی اجتماعی و جهانی سازی بر جذب درآمدهای مالیاتی در ایران رویکرد پارامتر متغیر زمان انصراف